Clubregels

De clubregels zijn opgesteld om ieder clublid te informeren over de (gedrags)regels die binnen de GTI Club Holland van toepassing zijn en welke derhalve dan ook door iedereen dienen te worden nageleefd.

1. Clubpas
De clubpas is strikt persoonlijk en dient ter legitimatie van de clubleden. Deze pas wordt door de GTI Club Holland beschikbaar gesteld en is geldig gedurende het lopende clubjaar.
Het bestuur van de GTI Club Holland, of een aangewezen functionaris, kan naast de clubpas ook een geldig legitimatiebewijs ter inzage vragen. Indien een clublid zich niet kan legitimeren, kan hem of haar de toegang tot een evenement ontzegd worden.
Bij misbruik of fraude in welke vorm dan ook kan de clubpas ingenomen c.q. ongeldig worden verklaard en volgen er disciplinaire maatregelen.

2. Gedrag
Ieder clublid wordt geacht zich op een sociaal verantwoorde wijze te gedragen en op een correcte manier met medeclubleden om te gaan. Onder medeclubleden worden natuurlijk ook verstaan, het bestuur en andere leden c.q. vrijwilligers welke zich belangeloos voor de club inzetten.

3. Rijgedrag
Ieder clublid wordt verzocht er op de openbare wegen een verantwoord rijgedrag op na te houden.

4. Introducés
Deze zijn natuurlijk welkom en per clublid mogen maximaal 2 introducés meegenomen worden, tenzij in de uitnodiging nadrukkelijk anders staat vermeld. De introducés dienen mee te rijden in de auto waarmee het clublid staat ingeschreven bij de GTI Club Holland.
De verantwoording voor het gedrag van de introducés ligt ten alle tijden bij het clublid.
Kinderen van clubleden behoren uiteraard niet tot introducés en zijn vanzelfsprekend altijd welkom.

5. Bezoek zonder Golf GTI, Golf II Rallye, Golf III VR6, Golf IV V6 4Motion of Golf R(32)

Indien een clublid door omstandigheden een meeting wenst te bezoeken met een ander voertuig, is dit toegestaan mits deze buiten het terrein wordt geplaatst.
Deelname aan evenementen met dit voertuig is uiteraard uitgesloten.

6. Wijzigingen
Iedere wijziging in gegevens, zoals adres, telefoonnummer of auto dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. Dit kan via het online formulier.
Bij aanschaf van een andere Golf GTI, Golf II Rallye, Golf III VR6, Golf IV V6 4Motion of Golf R(32) is het doorgeven van het nieuwe kenteken, vergezeld van een kopie van kentekenbewijs deel 1 en 2 absoluut noodzakelijk.

Indien er geconstateerd wordt dat een clublid zich willens en wetens distantieert van bovengenoemde clubregels zullen er disciplinaire maatregelen volgen, welke zelfs tot royering van het desbetreffende clublid kunnen leiden.

Loading...