Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN DE GTI CLUB HOLLAND

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de GTI Club Holland verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van GTI Club Holland, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan GTI Club Holland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de GTI Club Holland.

GTI Club Holland,  Lavendelveld 15, 7006 SM Doetinchem

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretaris@gticlub-holland.nl

2. Welke gegevens verwerkt GTI Club Holland en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social      media accounts, type Golf welke men bezit
2.2       GTI Club Holland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende          doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het             lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van             uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van GTI Club Holland
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,       en of afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

GTI Club Holland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail  met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van GTI Club Holland

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
GTI Club Holland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft GTI Club Holland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie van GTI Club Holland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GTI Club Holland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop GTI Club Holland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: secretaris@gticlub-holland.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

Loading...